Didi Weidmann's Blog
Visionen, Ideen und Anregungen für eine bessere Welt | Vizioj, ideoj kaj instigoj por pli bona mondo
Direkt zum Seiteninhalt

Ecopop und Ökofaschismus|Ekopopo kaj ekofaŝismo

Archiv | Arkivo

Die Eidgenössische Volksinitiative ‚Stopp der Überbevölkerung zur Sicherung der Lebensgrundlagen‘ fordert einerseits eine Zuwachsbeschränkung auf 0,2% der Bevölkerung jährlich und andererseits die Zweckbindung von 10% der Entwicklungshilfegelder für Propaganda für Geburtenregulierung.

La svisa federacia popoliniciato ‚Stopu la troloĝatecon por sekurigo de la vivbazoj‘ postulas unuflanke kreskolimigon al 0,2 de la loĝantaro jare kaj aliflanke celdeviga uzado de 10% de la evoluhelpaj monoj por propagando por naskiĝreguligo.

Der Begriff „Ecopop" entstand aus einer Verschmelzung der französischen Begriffe „Ecologie" und „Population". Die angeblich neue Idee, der Verknüpfung der Umweltprobleme mit der Warnung vor einer Bevölkerungsexplosion ist allerdings alles andere als neu. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts warnte Robert Mathus vor den Problemen der zunehmenden Überbevölkerung und stellte die Forderung auf, dass arme Menschen, die ihrem Nachwuchs keine sichere Zukunft gewährleisten können, auf Kinder verzichten sollten. Die Warnung vor den Folgen der Bevölkerungsexplosion wurde in den 1960er-Jahren von Paul R. Ehrlich aufgegriffen, der schon vor dem Club of Rome bedrohliche Wachstums-Horrorszenarien beschrieb und vor gewaltigen Hungersnöten warnte, Voraussagen, die aber in solcher Form nie eingetroffen sind, da sowohl Mathus als auch Ehrlich die kreative Fähigkeit der Menschen mit Hilfe technischer Entwicklung die Probleme zu entschärfen ausser Acht liessen.

La esprimo „Ekopopo" estiĝis el kunigo de la francaj vortoj „Ecologie" [ekologio] kaj „population" [loĝantro]. La laŭdire nova ideo de la konekto inter la ekomediaj problemoj kaj la averto de loĝantareksplodo tamen absolute ne novas. Jam komence de la 19-a jarcento avertis Robert Mathus antaŭ la problemoj de la kreskanta troloĝateco kaj esprimis la postulon, ke malriĉaj, kiuj al siaj idoj ne povas garantii certan estonton, rezignu pri infanoj. La averto antaŭ la sekvoj de la loĝantareksplodo estis en la 1960-aj jaroj prenita de Paul R. Ehrlich, kiu jam antaŭ la Klubo de Romo priskribis minacajn hororscenariojn kaj avertis antaŭ gigantaj malsatepedemioj, aŭguroj, kiuj tamen en tiu formo neniam realiĝis, ĉar kaj Mathus kaj Ehrlich preteratentis la krean kapablon de la homoj helpe de teknika evoluo malgravigi la problemojn.

Das Ideengut, dass „minderwertige" Mitglieder der menschlichen Gesellschaft auf Nachwuchs verzichten sollen, erinnert stark an die Ideen der Eugenik im Dritten Reich, welche sich ja unter anderem auf die Schriften von Robert Mathus beriefen. Und was anderes soll einem denn in den Sinn kommen als genau diese Geisteshaltung, wenn wir reichen Schweizer den armen Menschen in Afrika, Lateinamerika und Asien Empfehlungen über Familienplanung abgeben wollen. Auch wenn die Initianten den Vorwurf des Ökofaschismus als bösartige Unterstellung zurückweisen, was, wenn nicht genau das, ist denn bitte unter Ökofaschismus zu verstehen?

La idearo, ke „malplivaloraj" membroj de la homa socio rezignu pri idoj, memorigas forte al la ideoj de la eŭgeniko en la Tria Regno, kiuj baziĝas inter aliaj sur la verkoj de Robert Mathus. Kaj al kio alia oni pensas ol ekzakte al tiu idekoncepto, se ni riĉaj svisoj volas fari  rekomendojn pri la familiplanado al la malriĉaj homoj en Afriko, Latinameriko kaj Azio. Eĉ se la iniciatintoj fervore rifuzas la riproĉon de ekofaŝismo kiel malica imputo, kiok, se ne ekzakte tion, oni bonvole komprenu per ekofaŝismo?

Auch die Idee, dass man mit der Abweisung unerwünschter Zuwanderer sich die Umweltprobleme vom Leib halten könne, zeugt genau von dieser Einstellung. Bei dieser Philosophie wird komplett ausgeblendet, dass die Zuwanderung überhaupt keinen Einfluss auf den ökologischen Fussabdruck der Bewohner unseres Landes hat. Statt das Augenmerk auf die Ursachen des übermässigen Verbrauchs und der Verschwendung von Ressourcen zu lenken, werden letztlich die Ausländer und Fremden als Verursacher unserer Krise gebrandmarkt und deren Fernhaltung als Lösung all unserer Probleme präsentiert.

Ankaŭ la ideo, ke per la forpelo de maldezirataj enmigrantoj eblas sin liberigi de ekomediaj problemoj, atestas ekzakte pri tiu konceptaro. Je tiu-ĉi filozofio oni komplete neglektas la fakton, ke enmigro entute ne havas influon al la ekologia premsigno de la loĝantoj de nia lando. Anstataŭ direkti la atenton al la troa konsumo kaj foruzado de rimedoj, oni fine akuzegas la eksterlandanojn kaj fremdulojn kiel kaŭzantoj de nia krizo, kaj prezentas ties forpelon kiel solvo de ĉiuj niaj problemoj.

Die Ecopop-Initiative ist vollkommen verlogen und hätte auch eine äusserst verheerende Wirkung auf unsere Volkswirtschaft. Das weltweite Bevölkerungswachstum würde durch den schweizerischen Zuwanderungsstopp nicht gebremst, wohl aber würde das Wachstum in Länder verlagert, deren Umweltstandards nicht annähernd dem unseren entsprechen, mit der fatalen Folge, dass die weltweite Umweltbelastung nicht ab-, sondern zunehmen wird. Eine Schweizer Geburtenregelungspropaganda in der Dritten Welt würde im besten Fall als lächerlich empfunden, viel wahrscheinlicher würde ein solcher Auftritt aber als unerwünschte Einmischung entschieden zurückgewiesen und die so eingesetzten Mittel würden wirkungslos verpuffen.

La ekopop-iniciato estas plene mensoga kaj havus teruran efikon al nia popolekonomio. La mondvasta loĝantarkresko ne estus bremsita pere de la svisa almigroĉeso, sed ja la kresko estus transigita al landoj, kies mediprotektaj normoj eĉ ne parte korespondus al la niaj, kun la fatala sekvo, ke la mondvasta ekomedia ŝarĝo ne malkreskus, sed kreskus. Svisa naskiĝreguliga propagando en la tria mondo plej bonkaze estus sentita ridindaĵo, pli verŝajne tia aktiveco estus kiel nedezirita enmiksiĝo klare rifutata, kaj la tiel investitaj rimedoj senefike forvaporiĝus.

Auch wenn die Ecopop-Initianten selbst nur romantische Träumer und mit Sicherheit weder Rechtsextremisten noch Faschisten sind: Die Geisteshaltung, die sich in der Ecopop-Initiative manifestiert, ist eben zutiefst chauvinistisch, ökofaschistisch und brandgefährlich. Faschistisch sind nicht die Initianten, wohl aber ihre Initiative!

Eĉ se la ekopop-iniciatintoj mem estas nur romantikaj sonĝuloj kaj kun certeco nek ekstremdekstruloj nek faŝistoj: La idekoncepto, kiu manifestiĝas pere de la ekopop-iniciato, ja estas profunde ŝovinisma, ekofaŝisma kaj fulmdanĝera. Faŝismaj ne estas la iniciatintoj, sed jes ilia iniciato!

Darum plädiere ich am 30. November 2014 für ein überzeugtes NEIN zur ökofaschistischen, chauvinistischen, verlogenen und schädlichen Ecopop-Initiative!

Tial mi pledas la 30-a de novembro 2014 por konvinkita NE al la ekofaŝisma, ŝovinisma, mensoga kaj damaĝa Ekopop-iniciato!

Einen Kommentar zu diesem Artikel senden|Sendi komenton al ĉi-tiu artikolo
Ihr Kommentar wird nach Prüfung hier publiziert. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung und zu lange Kommentare können gekürzt werden. Beleidigende Kommentare werden nicht publiziert und für den Inhalt der Kommentare haftet alleine der Autor. Damit die Kommentare publiziert werden können müssen sie mit Name und Adresse des Absenders versehen werden. Adresse und E-Mail-Adresse der Kommentatoren werden nicht publiziert.
Via komento post kontrolo estos publikigita ĉi-tie. Ne ekzistas rajto al publikigo kaj tro longaj komentoj povas esti mallongigitaj. Ofendaj komentoj ne estos publikigitaj kaj pri la enhavo respondecas sole la aŭtoro. Por ke komento povas esti publikigita, devas esti indikita nomo kaj adreso de la sendinto. La adreso kaj retadreso de la komentantoj ne estos publikigitaj.

Zurück zum Seiteninhalt