Didi Weidmann's Blog
Visionen, Ideen und Anregungen für eine bessere Welt | Vizioj, ideoj kaj instigoj por pli bona mondo
Direkt zum Seiteninhalt

L'Oiseau (The Bird - La Birdo)

Mein Verlag | Mia eldonejo
L’Oiseau – a Message of Hope for All Mankind
 L’Oiseau (La Birdo) – mesaĝo de espero por la tuta homaro

Dietrich Michael Weidmann & Eveline Porter
Bookpresentation at the Lüthi Bookshop in Biel/Bienn, 5th April 20107
Libroprezentado en la Librejo Lüthi en Bielo, 5-an de aprilo 2017
In August 2016 a little book by Swiss author Eveline Porter was published in French by the Persée publishers. This delightful little book tells the story of how a newly-hatched red bird was found and looked after by the author and her cat, became fully-fledged and begins to speak to the author. L’Oiseau, as she calls the bird, tells us the story of how seriously ill the earth is and points the way to healing.
 
Our publishing house now wants to publish a bi-lingual version (French and Esperanto) of this book in spring 2017 because the bird's message deserves to be be spread throughout the entire world.
En aŭgusto 2016 aperis ĉe la eldonejo Persée en franca lingvo eta libro de la svisa verkistino Eveline Porter. Tiu-ĉi mirinda libro rakontas la historion de eta ruĝa birdo, kiu eloviĝas el ovo trovita kaj flegita de la verkistino kaj ŝia kato, flugipoviĝas kaj ekparolas al la aŭtorino. L’Oiseau, kiel ŝi simple nomas la birdon, rakontas al nia la historion pri la forta malsano de la tero kaj montras al ni vojon al la saniĝo.
Nia eldonejo nun planas en 2017 publikigi la libron en dulingva versio en la angla kaj en Esperanto, ĉar la mesaĝo de la birdo meritas disvastiĝi en la lingvo de la espero en la tuta mondo.
About L’Oiseau
L'Oiseau is a message of hope for the collective awareness of the possibilities available to mankind, a new perspective for existence and its potential, whose resources – like limitless treasures – reside within each of us. Patiently, L’Oiseau shows us in all its patience throughout history its passion in order to lead us to the peak of our own potential.

About the Author
Ever since her earliest childhood, the author, who was in 1961, has had a genuine and sympathetic interest in nature, science and animals. In her search for the truth and the secrets of life she often asks questions that disturb her immediate surroundings.
Her father, a keen amateur astronomer, taught her his tremendous fascination for the infinite vastness which she understandably transferred to the infinitesimal. He also showed her how to recognise fossils as witnesses to the past and evolution.
Her numerous travels enabled her to constantly explore ever-distant horizons and to immerse herself in various cultures and creeds. She developed an unreserved devotion to the beauty and diversity of nature, thereby venerating life in all its possible forms. She finds the answers she seeks in their purest form when she shows us nature if one perceives it with the heed of a pure heart.
In a three-year stay in Alaska she experienced landscapes of awe-inspiring vastness, the Northern Lights and a fauna that had adapted to this merciless environment. In these infinite landscapes she was awed to discover how precious and fragile life is. All these experiences and encounters finally inspired her to write the story of L’Oiseau.
Pri L’Oiseau
L’Oiseau, tio estas mesaĝo de espero por konsciiĝo kolektiva pri la ebloj, kiuj estas proponitaj al la homaro. Nova perspektivo perspektivo de la ekzisto kaj ĝia potencialo, kies resursoj kiel ne imageblaj trezoroj troviĝas en ĉiu el ni. Pacience L’Oiseau revelacias sian tutan pasion dum la evoluo de la rakonto por konduki nin al nia propra kulmino.

Pri la aŭtorino
Naskiĝinta en 1961 la aŭtorino mont­ris ek de sia frua infaneco aŭtentikan kaj bonfartigan interesiĝon por la na­turo, la scienco kaj la bestoj. Dum sia serĉado por la vero kaj la sekretoj de la vivo ŝi faras demandojn, kiuj ofte estas maltrankviligaj por ŝia ĉirkaŭaĵo.
Ŝia patro, pasia astronomo, al ŝi transdonis sian fascinon pri la senfineco granda, kiun ŝi logike rilatigas al la senfineco eta. Li ankaŭ malkovrigas al ŝi la fosiliojn, atestantojn de tempo pasinta kaj de la evoluo.
Multnombraj vojaĝoj permesis al ŝi atingi forajn horizontojn, plonĝi en malsamajn kulturojn kaj kredojn. Ŝi akiris pasion senkondiĉan por la beleco kaj la diverseco de la naturo, honorigante tiel la vivon en ĉiuj ĝiaj manifestiĝoj eblaj. La respondojn, kiujn ŝi serĉas, ŝi trovas en ilia plej pura esprimo, en tiu, kiun la naturo al ni montras, kiam oni rigardas atente kaj per koraj okuloj.
Dum trijara restado en Alasko ŝi malkovris pejsaĝojn impresajn pro sia grandeco, la polusajn lumojn kaj faŭnon mirinde adaptitan al tiu senkompata ĉirkaŭo en la alta nordo. En tiu spaco giganta, kiu ŝajnas esti senfina kaj kie la vivo estas tiel valora kaj tiel vundebla. Ĉiuj tiuj spertoj fine inspris ŝin al la rakonto de L’Oiseau.
About the Wishes of L’Oiseau and the author
This book pays tribute to all those who support a world of global peace, freedom from suffering and which enables mankind to reach its potential.

About the Book
This book was published for the first time in summer 2016 in French by Persée. The A5 French-language version is 66 pages long and is available in bookshops.
The side-by-side bilingual version in English and Esperanto will be 132 pages long, be in A5 format and will appear on 21 March 2017 under the title of L’Oiseau (The Bird/La Birdo), ISBN 978-3-9524594-3-0. The bilingual version in German and English will be ideal reading for those taking the English-language Esperanto course in Duolingo!
Pri la deziroj de L’Oiseau kaj la aŭtorino
Honorigu tiujn, kiuj ĉiam agadis por mondo de universala paco kaj la liberigo de la suferado kun vizio de realiĝinta homaro.

Pri la libro
La libreto la unuan fojon aperis en somero 2016 ĉe la eldonejo Persée en franca lingvo. La libreto en la formato A5 enhavas en la franca versio 66 paĝojn kaj riceveblas en la librokomerco.
La paralele dulingva versio en la angla kaj en Esperanto enhavos 132 paĝojn en formato A5 kaj aperos la 21-an de marto 2017 sub la titolo "L’Oiseau (The Bird/La Birdo)", ISBN 978-3-9524594-3-0. La dulingva eldone paralele en la angla kaj en Esperanto disponeblos la 21-an de marto 2017 kaj estos ieala legaĵo por la partoprenantoj de la anglalingva Esperanto-kurso en Duolingo.
French press about the book| Franclingva gazetaro pri la libro:
Mendu la libreton "L'Oiseau (The Bird - La Birdo)" en la dulingva eldono en la angla kaj en Esperanto en la
Zurück zum Seiteninhalt