Didi Weidmann's Blog
Visionen, Ideen und Anregungen für eine bessere Welt | Vizioj, ideoj kaj instigoj por pli bona mondo
Direkt zum Seiteninhalt

Plan B nach dem No-Billag-JA | Plano B post la JES al Ne-al-Billag

Archiv | Arkivo
Der SRG und den No-Billag-Gegner ermangelt es zurzeit eines Plan B für den Fall der Annahme der No-Billag-Initiative. Die Wahrscheinlichkeit für eine Annahme liegt aber über 50%, daher wäre ein solcher Plan B eigentlich angezeigt.
Al la Svisa Televid- kaj Radio-Societo kaj al la kontraŭuloj de la iniciato kontraŭ la Billag-imposto mankas nuntempe plano B por la kazo de sukceso de la inicato. La verŝajneco de akceptiĝo de la iniciato superas 50 elcentojn, tial plano B fakte estus indikita.
Tatsache ist, dass es sich bei der Haushaltabgabe gewissermassen um eine in ihrer Art einzigartige Kopfsteuer von rund Fr. 400.- pro Haushalt handelt, und zwar völlig unabhängig vom Einkommen. Eine solche Abgabe verletzt im Prinzip die Bundesverfassung, denn diese schreibt vor, dass Steuern grundsätzlich im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu erbringen seien. Die Billag-Steuer ist aber für alle gleich hoch, vom Sozialhilfeempfänger bis hin zum Multimilliardär.
Fakto estas, ke ĉe la mastruma kotizo temas pri en sia tipo unika kapoimposto de proksimume po CHF 400.- por ĉiu mastruma komunumo, kaj tion sendepende de la salajro. Tia imposto vundas principe la Federacian Konstitucion, ĉar ĝi postulas, ke impostoj pagendas principe en rilato al la ekonomia kapacito de la impostpaguloj, La Billag-imposto tamen por ĉiuj egalas, ĉu temas pri socihelpitulo aŭ pri multmilardulo.
Von den Initiativgegnern wird nun behauptet, die Annahme der Initiative sei das Ende der SRG, wie sie heute bestehe. Das wage ich doch sehr zu bezweifeln.
De la inicitatkontraŭuloj estas pretendita, ke la akcepto de la iniciato estos la fino de la Svisa Televid- kaj Radio-Scocieto, kia ĝi ekzistas hodiaŭ. Pri tio mi tamen tre dubas.
So lautet der vorgeschlagene Verfassungstext
3 Der Bund versteigert regelmässig Konzessionen für Radio und Fernsehen.
4 Er subventioniert keine Radio- und Fernsehstationen. Er kann Zahlungen zur Ausstrahlung von dringlichen amtlichen Mitteilungen tätigen.
5 Der Bund oder durch ihn beauftragte Dritte dürfen keine Empfangsgebühren erheben.
6 Der Bund betreibt in Friedenszeiten keine eigenen Radio- und Fernsehstationen
Tiel estas la proponita konstituciteksto
3 La Federacie regule aŭkcias la koncesiojn por radio kaj televido.
4 Ĝi subvencias nek radio- nek televidstaciojn. Ĝi povas fari pagojn por gravaj oficaj informoj.
5 La Federacio nek la de ĝi taskigitaj triuloj rajtas postuli ricevkotizojn.
6 La Federacio en pacaj tempoj ne funkciigas proprajn radio- kaj televidstaciojn.
Richtig, die SRG könnte nicht mehr in dem Masse Geld verschleudern, wie sie es heute tut.
Prave la Svisa Radcio- kaj Televid-Societo ne plu povus forĵeti monon en tia dimensio, kiel ĝi tion nutempe faras.
Der Satz im Verfassungstext „Er kann Zahlungen zur Ausstrahlung von dringlichen amtlichen Mitteilungen tätigen.“ ermöglicht es aber dem Parlament im Gesetz zu beschliessen, dass der Bund weiterhin die Nachrichtensendungen der SRF in den vier Landessprachen finanziert, allerdings aus normalen Steuergeldern und nicht aus Gebühren. Das übrige – für die Demokratie nicht zwingend notwendige Programm – müsste über andere Einnahmequellen wie Werbung finanziert werden. Es wäre wohl kaum ein Weltuntergang, wenn die SRG der FIFA und der UEFA nicht mehr Phantasieangebote für Fussballrecht unterbreiten könnte und gewisse sexistische Moderatoren überflüssiger Quizsendungen entlassen werden müssten.
La frazo en la konstituciteksto „Ĝi povas fari pagojn por gravaj oficaj informoj.“ ebligas al la parlamento decidi en la leĝo, ke la Federacio daŭre finanos la novaĵelsendojn en la kvar naciaj lingvoj, sed nur el normalaj impostrimedoj kaj ne el apartaj kotizoj. La cetera – por la demokratio ne nepre necesa programo – devintus financiĝi per aliaj enspezofontoj kiel varbado. Apenaŭ estus la monda pereo, se la Svisa Televid- kaj Radio-Societo ne plu povus fari fantaziofertojn por piedpilkrajtoj al FIFA kaj UEFA kaj certaj seksimaj moderatoroj de superfluaj kvizelsendoj devintus esti maldungitaj.
Der Bund wir neu auch einfach seine Kulturbeiträge für die beiden Minderheitssprachen Romanisch und Italienisch an Graubünden und das Tessin erhöhen können und es so diesen beiden Kantonen ermöglichen Fernseh- und Radio-Programme für die Minderheitssprachen auf kantonaler Ebene zu finanzieren.
La Federacio povos nove ankaŭ simple altigi siajn kultursubvenciojn por la minoritataj lingvoj romanĉa kaj itala al Grizono kaj Tiĉino ebliganten tiel al tiuj du kantonoj financi televid- kaj radioprogramoj por la minoritataj lingvoj je kantona nivelo.
Beachtet man also diese beiden Optionen, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, weshalb wir es nicht wagen sollten, diese ungerechte asoziale Kopfsteuer abzuschaffen.
Se oni plenumas ambaŭ tiujn eblecojn, tiam mi fakte ne vidas kialon, kial ni ne kuraĝu forigi tiun-ĉi maljustan kaj malsocialan kapoimposton.
Zusammenfassend lässt sich also Folgendes sagen:
Nach einer Annahme der No-Billag-Initiative kann das Parlament beschliessen:
a) die SRG gegen Bezahlung mit der Produktion von Nachrichtensendungen wie 10vor10, Tagesschau, Schweiz Aktuell usw. beauftragen.
b) für die Kantone der Sprachminderheiten besondere Kulturbeiträge sprechen, die es diesen ermöglichen TV- und Radio-Programme in romanischer, italienischer und allenfalls französischer Sprache zu finanzieren.
Die SRG wird in abgespeckter Form als privatrechtliche Institution weiterbestehen.
Resume direblas jeno:
Post akceptiĝo de la kontraŭ-Billag-inicato la parlamento povas decici
a) taskigi la Svisan Televid- kaj Radio-Societon produtki novaĵelsendojn kiel 10vor10, tagnovaĵojn, Svislando Aktuale ktp.
b) decidi apartajn kultursubvenciojn por la kantonoj kun lingvaj minoritatoj, kiuj ebligos al tiuj financi TV- kaj radioprogramoj en romanĉa, itala kaj eventuale franca lingvoj.
La Svisa Televid- kaj Radio-Societo pluekzistos en senpezigita formo kiel privatjura societo.

Einen Kommentar zu diesem Artikel senden|Sendi komenton al ĉi-tiu artikolo
Ihr Kommentar wird nach Prüfung hier publiziert. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung und zu lange Kommentare können gekürzt werden. Beleidigende Kommentare werden nicht publiziert und für den Inhalt der Kommentare haftet alleine der Autor. Damit die Kommentare publiziert werden können müssen sie mit Name und Adresse des Absenders versehen werden. Adresse und E-Mail-Adresse der Kommentatoren werden nicht publiziert.
Via komento post kontrolo estos publikigita ĉi-tie. Ne ekzistas rajto al publikigo kaj tro longaj komentoj povas esti mallongigitaj. Ofendaj komentoj ne estos publikigitaj kaj pri la enhavo respondecas sole la aŭtoro. Por ke komento povas esti publikigita, devas esti indikita nomo kaj adreso de la sendinto. La adreso kaj retadreso de la komentantoj ne estos publikigitaj.

Zurück zum Seiteninhalt